Katılımı Yönetmek

Kolaylaştırıcılık / Fasilitasyon

Katılımı yönetmek için bir rehber

Giderek karmaşık bir hal alan iş dünyasını ve bu dünyanın sorunlarını anlamak, bir lider ya da bir uzmanın tek başına ortaya koyabileceği kapasiteyi çoktan aşmış durumda. O yüzden artık etkili ve yaratıcı çözümlere fikir, bilgi, bakış açısı çeşitliliğini sağlayacak katılım ile ulaşmak mümkün.
Ancak katılımı sağlamak ve grupları yönetmek o kadar da kolay bir iş değil.
Çıkar çatışmaları, değerlere dayalı önyargılar, öğrenilmiş çaresizlikler, popüler fikirlere yönelme eğilimi, çekingenlik, otoriteye uyum kaygısı vb. etkenler etkin ve verimli katılımın önündeki en büyük engeller. Bu engelleri aşıp katılımı etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için bazı özel yöntem ve araçlara ihtiyaç var. İşte bu yöntem ve araçları bir araya getiren disipline Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) diyoruz.
Kolaylaştırıcı’nın görevi gerekli yapı ve süreci temin ederek, grubun daha etkin tartışmasını ve yüksek kaliteli kararlar vermesini sağlamaktır. Bu yönden baktığımızda, kolaylaştırıcılığın farklı bir liderlik türü olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden, kolaylaştırıcılık yetkinlikleri ve araçları pek çok rol için anlam ifade etmektedir. Ekip yönetenler, koç ve mentorlar için ekip geliştirme çalışmaları ve toplantı yönetiminde; eğitmenler için uygulamalı eğitimlerde; danışmanlar, organizasyonel gelişim ve süreç geliştirme uzmanları için katılımlı tasarım ve karar alma çalıştaylarında katılımı etkin bir şekilde yönetebilmenin yolu kolaylaştırıcılık disiplinine hakim olmaktan geçer
Kolaylaştırıcılık hem bilim hem de sanat işidir.
Kolaylaştırıcılık işinin içinde bazı yöntemler, araçlar ve modeller olduğu kadar kişilik ve grup dinamiklerini anlama, söylenmeyenleri sezebilme, duygu ve hissiyatları görebilme gibi kolaylaştırıcılığı yapan kişinin davranışsal yetkinlikleri ile ilgili karmaşık süreçler de rol oynar.

Devamı gelecek…